- یادواره ها - http://www.yadvareha.ir -

شهدا و دفاع مقدس

شهدا و دفاع مقدس

 

ب، الف، ب، الف! بخوان: بابا

 چفیه و مُهر و استخوان: بابا!

بعد از این انتظار طولانی

 خواهد آمد به شهرمان بابا

می نویسم زمین که قابل نیست

 کی می آیی از آسمان، بابا!؟

آمدم من به پیشواز شما

 دست خود را بده تکان بابا

تا ببینم در ازدحام حضور

 تو کدامی در این میان بابا؟

تو که یک عمر در سفر بودی

 بیشتر پیش مان بمان، بابا!

باز من بی توام، تو؟ آن بالا

 با موضوع امتحان: بابا!